Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI

Drukuj

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.     
 • Data publikacji strony internetowej:

 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne


   

             

 •             Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
         

 •            

 •             Strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego ? w postaci nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania; strona zawiera tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu.
         

 •            

 •             Strona zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
         

 •        
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia: 

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Marcin Gąsior.

 • E-mail: pcpr@strzyzow.un.pl

 • Telefon: 17 2211440Każdy ma prawo:     
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 •    
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 •    
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:     
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 •    
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 •    
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

 • Adres: ul. Parkowa 7

  38-100 Strzyżów

 • E-mail: pcpr@strzyzow.un.pl

 • Telefon: 17 2211440


Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie umiejscowione jest na I piętrze budynku znajdującym się przy ul. Parkowej 7.  Do budynku prowadzą dwa wejścia.  Główne wejście znajduje się od  strony ul. Parkowej oraz istnieje możliwość bezpośredniego przejścia z budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie  od strony ul. Przecławczyka 15. Do obu wejść prowadzą schody oraz znajdują się windy osobowe.  Wszystkie pomieszczenia są wolne od barier poziomych i pionowych, istnieje zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.


W siedzibie jednostki znajdują się 2 toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są dwie pętle indukcyjne.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


W  jednostce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

   

Informacje dodatkowe       

Ułatwienia


   

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

 • mapa strony;

 • odsłuchanie treści strony;

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki


    
       

Inne informacje i oświadczenia


   

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są dwie pętle indukcyjne.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


W  jednostce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.