Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Drukuj
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Strzyżowskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, która koordynuje działania samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej. Przy jego pomocy Starosta sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz ich integracji ze środowiskiem, poprzez realizację zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Centrum Pomocy Rodzinie należą:

1. Udzielanie rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku w tej rodzinie pomocy i wsparcia w formie:
- poradnictwa rodzinnego,
- terapii rodzinnej,
- pracy socjalnej,
- zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.

2. Zapewnienie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, opieki i wychowania w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez:
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, także na terenie innych powiatów,
- organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawcze a także pomoc w integracji ze środowiskiem dla osób opuszczających te placówki mających trudności w przystosowaniu do życia.

4. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

5. Organizowanie opieki w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym i umieszczanie w nich osób skierowanych przez właściwą miejscowo gminę.

6. Działania interwencyjne wobec osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje szereg działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez dofinansowanie:
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działają:

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, którego zadaniem jest podejmowanie interwencji, natychmiastowej pomocy psychologicznej oraz poradnictwa socjalnego i prawnego wobec rodzin i osób, które znalazły się w stanie kryzysu a szczególnie wobec tych, którzy doświadczają przemocy domowej. Ośrodek posiada hostel, z usług którego mogą korzystać osoby w sytuacjach zagrożenia. Skierowanie do hostelu wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który orzeka o:
- niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
- stopniu niepełnosprawności osób po ukończeniu 16 roku życia
- wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanymi przez KIZ, ZUS, KRUS.